วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

31 มกราคม 2556


31 มกราคม 2556
- 07.20 น. ลงชื่อการปฏิบัติงาน
- 07.30 . ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- 07.55. ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 08.00 . คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
- 08.15 . คุมนักเรียนเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- 08.30 น. นำนักเรียนออกกำลังกายตอนเช้า
- 08.30 น. จัดอาหารว่างให้ผู้ประเมิน
- 09.30 – 10.30 . สอนตามตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย
- 10.30 – 11.30 . สอนตามตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย
- 13.00 . พิมพ์เอกสารกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน     
- 14.00 . ประชุมคณะครูทุกท่าน
- 15.15 . ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 15.30 . ส่งนักเรียนกลับหน้าประตูโรงเรียน

30 มกราคม 2556


30 มกราคม 2556
- 07.20 น. ลงชื่อการปฏิบัติงาน  
- 07.30 . ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- 07.55. ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 08.00 . คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
- 08.15 . คุมนักเรียนเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- 08.30 – 09.30 . สอนตามตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย
- 09.30 . จัดอาหารเที่ยงให้ผู้ประเมิน
- 10.30 – 11.30 . สอนตามตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย
- 12.30 . จัดเก็บภาชนะใส่อาหารให้เรียบร้อย
- 14.00 . ช่วยถ่ายเอกสารให้ครู
- 15.00 . ซ้อมนักเรียนออกกำลังกาย
- 15.15 . ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 15.30 . ส่งนักเรียนกลับหน้าประตูโรงเรียน   

29 มกราคม 2556


29 มกราคม 2556
- 07.20 น. ลงชื่อการปฏิบัติงาน      
- 07.30 . ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- 07.55. ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 08.00 . คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
- 08.15 . คุมนักเรียนเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- 08.30. จัดของหวานให้ผู้ประเมิน สมศ.
- 09.00. ประชุมบุคลากรทุกท่านของโรงเรียน           
- 10.30 . จัดเตรียมผลไม้และอาหารเที่ยงให้ผู้ประเมิน
- 12.30 . จัดเก็บภาชนะใส่อาหารให้เรียบร้อย
- 14.30 – 15.15 . ทำความสะอาดห้องพักประจำ        
- 15.15 . ทำความสะอาดห้องพักประจำ     
- 15.30 . ส่งนักเรียนกลับหน้าประตูโรงเรียน

28 มกราคม 2556


28 มกราคม 2556
- 07.20 น. ลงชื่อการปฏิบัติงาน    
- 07.30 . ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- 07.55. ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 08.00 . คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
- 08.15 . คุมนักเรียนเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- 09.00. จัดบอร์ดโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
- 10.30 – 11.30 . สอนตามตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย
- 13.30 . จัดบอร์ดอาเซียน
- 14.30 . ประชุมคณะครูทุกท่าน
- 15.15 . ทำความสะอาดห้องพักประจำ          
- 15.30 . ส่งนักเรียนกลับหน้าประตูโรงเรียน

25 มกราคม 2556


25 มกราคม 2556                   
- 07.20 น. ลงชื่อการปฏิบัติงาน    
- 07.30 . ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- 07.55. ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 08.00 . คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
- 08.15 . คุมนักเรียนเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- 08.30. ช่วยพิมพ์เอกสารให้ครู
- 09.30 . จัดตกแต่งห้องพยาบาล
- 12.30 – 13.30 . สอนตามตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย      
- 14.00 . ประชุมคณะครูทุกท่าน
- 15.15 . ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 15.30 . ส่งนักเรียนกลับหน้าประตูโรงเรียน

24 มกราคม 2556


24 มกราคม 2556
- 07.20 น. ลงชื่อการปฏิบัติงาน           
- 07.30 . ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- 07.55. ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 08.00 . คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
- 08.15 . คุมนักเรียนเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- 08.30 น. จัดตกแต่งห้องชั้น ป.4
- 09.30 – 10.30 . สอนตามตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย
- 10.30 – 11.30 . สอนตามตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย
- 13.00 . จัดตกแต่งห้องพยาบาล              
- 15.15 . ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 15.30 . ส่งนักเรียนกลับหน้าประตูโรงเรียน

23 มกราคม 2556


23 มกราคม 2556
- 07.20 น. ลงชื่อการปฏิบัติงาน  
- 07.30 . ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- 07.55. ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 08.00 . คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
- 08.15 . คุมนักเรียนเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- 08.30 – 09.30 . สอนตามตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย
- 09.30 . จัดตกแต่งห้องพยาบาล
- 10.30 – 11.30 . สอนตามตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย
- 13.00 . จัดทำแผนการสอน
- 14.00 . บันทึกการปฏิบัติงาน
- 15.15 . ทำความสะอาดห้องพักประจำ
- 15.30 . ส่งนักเรียนกลับหน้าประตูโรงเรียน